Regulamin Sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego prowadzący sprzedaż i rezerwację usług Fizjo In Touch, dostępny pod adresem internetowym www.fizjointouch.pl oraz www.fizjointouch.nakiedy.pl, prowadzony jest przez Natalię  Żurawską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Physio Care Natalia Żurawska NIP. 7792354093 ul. Klonowa 10A/1 62-090 Rokietnica

DEFINICJE

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Physio Care Natalia Żurawska NIP. 7792354093 ul. Klonowa 10A/1 62-090 Rokietnica.

 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy z możliwością rezerwacji usług prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym fizjointouch.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Fizjo In Touch.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia/Rezerwacji na stronie fizjointouch.nakiedy.pl
 2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, za pomocą którego osoba upoważniona może zidentyfikować zamawiającego, wpisać dodatkowe dane klienta, jeżeli rezerwujemy usługę dla kogoś innego
 3. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod umówienia się na wizytę:
  a. Wpisać wstępną datę w formularzu zakupowym, po dokonaniu zakupu osoba upoważniona oddzwoni i potwierdzi termin
  b. Rozmowa telefoniczna lub wiadomość Facebook messenger
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatność gotówką przy odbiorze
  b. Płatność przez wybrany przez siebie sposób za pomocą Przelewy24 wbudowany w stronę tj. Płatności elektroniczne, płatność BLIK, Płatność kartą płatniczą.
  c. Płatność na rachunek bankowy: Physio Care Natalia
  Żurawska BLIK: 793 767 677 Mbank: 77 1140 2004
  0000 3502 7853 2777
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a
  Sprzedawcą.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie dwóch dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Rezygnacja z rezerwacji i zwrotów kosztów

 1. Każdy klient ma prawo do rezygnacji z rezerwacji w terminie pięć dni kalendarzowych od zawarcia umowy i całkowity zwrot pieniędzy na konto, z którego dokonano wpłaty. Po tym terminie ma prawo skorzystać z usługi ustalając dogodny dla siebie termin z pracownikiem firmy w ciągu sześciu miesięcy od zakupu.
 2. Wniosek o rezygnacji z usługi należy przesłać na email kontakt@fizjointouch.pl. Wniosek rozpatrujemy w terminie siedmiu dni roboczych liczonych od daty przesłania wiadomości.
 3. W przypadku choroby pracownika lub innej sytuacji losowej firma ma prawo odwołać realizację usługi, a o tym fakcie poinformować wysyłając sms, lub telefonicznie. Wspólnie ustalony nowy termin wizyty nie powinien wykraczać poza okres dziewięciu miesięcy od daty zakupu.

Reklamacja

 1. Jeżeli w jakimś przypadku oferowana przez nas usługa nie spełniła Państwa oczekiwań, np. przez awarie sprzętu, długi czas oczekiwania i innych sytuacji spowodowanych przez firmę, klient ma prawo złożyć wniosek o reklamacje do pięciu dni kalendarzowych od wykonania usługi. Wniosek należy przesłać na kontakt@fizjointouch.pl.
 2. Nie odpowiadamy za uzyskane efekty terapeutyczne lub ich brak i nie jest to podstawą do reklamacji.
 3. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku decyduje upoważniony pracownik firmy w przeciągu siedmiu dni roboczych od dnia przesłania wniosku. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje otrzymaniem vouchera podarunkowego na inną wybraną usługę wykonywaną przez firmę.

Masz pytania?

Wyślij do nas wiadomość mailową lub skorzystaj z formularza kontaktowego. 

Telefon: +48 534 793 585
kontakt@fizjointouch.pl